top of page
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією Мякішева Олександра , далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://www.ocean-clo.com.ua (далі -«Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» — непродовольчі товари народного споживання (одяг, взуття, шкіргалантерея, аксесуари тощо), що на умовах цього Договору пропонуються до продажу на відстані за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет), зображення та/або опис яких розміщено в Інтернет-магазині OCEAN(далі також – Інтернет-магазин).

* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» - компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

 

* «Отримувач товару » — Покупець або особа, що визначена Покупцем у відповідному Замовленні на Товар в якості отримувача Товару та яка від імені Покупця фактично отримує Товар.

* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

 

* «Сайт» — веб-сайт Інтернет-магазину ocean-clo.com.ua, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://www.ocean-clo.com.ua , включаючи всі його веб-сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.

3. Предмет договору

2.2. Для цілей цього Договору всі зазначені в п. 2.1. Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому п. 2.1. цього Договору, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

 

2.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в цьому Договорі, сприймаються і тлумачаться в їх буквальному граматичному значенні, виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмета цього Договору.


3.1. В порядку та на умовах, встановлених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця обраний останнім Товар згідно Замовлення, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Товар в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 

3.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент вручення (передачі) Товару і за умови повної оплати Покупцем вартості Товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

 

3.3. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім як публікації його на Сайті.

 

3.4. Власник Інтернет-магазину залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті «Інтернет-магазину», якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.


4. ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 

 

4.1. Покупець самостійно та на власний розсуд обирає на Сайті Інтернет-магазину наявний та запропонований до продажу Товар та оформляє Замовлення на будь-який Товар, що є доступним для Замовлення на Сайті Інтернет-магазину.

 

Покупець при оформленні Замовлення:

 

Натискає кнопку «Оформити» та самостійно заповнює і направляє Продавцю форму «Оформити замовлення», в якій, зокрема обов’язково вказує своє прізвище, ім’я та по-батькові, свій контактний телефон, адресу своєї електронної пошти, обраний спосіб оплати, обраний спосіб та бажане місце доставки Товару (у випадку, якщо Покупець бажає отримати Товар з доставкою), прізвище, ім’я та по-батькові Отримувача Товару (у випадку, якщо отримувати Товар буде Отримувач Товару).

 

4.2. Перед заповненням форми «Оформити замовлення» Покупець обов’язково уважно ознайомлюється з усіма умовами даного Договору, і у випадку прийняття (акцептування) цих умов в повному обсязі — натискає кнопку «Оформити замовлення», що вважається фактом направлення Покупцем відповідного Замовлення на обраний Товар.

 

4.3. Даний Договір вважається укладеним, а пропозиція Продавця щодо укладання даного Договору (оферта) повністю прийнятою (акцептованою) Покупцем з моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити замовлення», за допомогою інформаційної системи веб-сайту: https://www.ocean-clo.com.ua

4.4. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами цього Договору до моменту вчинення Акцепту, підтверджує свою повну і цілковиту згоду з усіма умовами цього Договору без виключення, в тому числі із умовами щодо доставки та оплати Товару за цінами, вказаними на Сайті Інтернет-магазину на дату укладання Покупцем цього Договору.

 

4.5. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він у зручний та доступний для нього спосіб належним чином у відповідності до вимог ч. 2 ст.13 Закону України «Про захист прав споживачів» повідомлений Продавцем про:

· найменування Продавця, його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

· основні характеристики та споживчі властивості обраного Покупцем Товару;

· вартість обраного Покупцем Товару;

· спосіб, порядок та умови оплати і доставки обраного Покупцем Товару;

· Гарантійні зобов’язання Продавця та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом обраного Покупцем Товару (за їх наявності);

· гарантійний строк та строк служби обраного Покупцем Товару, обов’язкові умови використання Товару та можливі наслідки в разі їх невиконання;

· період прийняття пропозиції (оферти) щодо укладання цього публічного Договору;

· порядок розірвання цього Договору;

· інші умови, на яких Товар пропонується до продажу.

 

4.6. Натисканням на кнопку «Оформити замовлення» Покупець підтверджує, що він до замовлення (придбання) Товару в повному обсязі та належним чином у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів» одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про обраний ним Товар, що повною мірою забезпечило можливість свідомого і компетентного вибору цього Товару.

 

4.7. Натискання Покупцем на кнопку «Оформити замовлення» вважається беззастережним та повним прийняттям Покупцем всіх умов цього Договору без виключень, а також вступом у відповідні договірні правовідносини із Продавцем на підставі цього Договору.

 

4.8. Строк обробки та оформлення Продавцем направленого Покупцем Замовлення на Товар становить до 3 (три) робочих днів з дати заповнення та направлення Покупцем в порядку, встановленому п.4.1.-п.4.2. цього Договору, форми такого Замовлення на Товар. В разі, якщо зазначене Замовлення на Товар було направлене Покупцем у вихідний або святковий день, строк обробки та оформлення цього Замовлення на Товар починається з першого після вихідного або святкового робочого дня.

 

4.9. Протягом строку, встановленого п. 4.8. даного Договору, Продавець зобов’язується:

· присвоїти направленому Покупцем Замовленню на Товар порядковий номер;

· направити на адресу електронної пошти, вказану Покупцем у цьому Замовленні на Товар, автоматичне електронне повідомлення про обробку цього Замовлення на Товар, в якому вказується порядковий номер цього Замовлення на Товар, присвоєний Продавцем, та інформація про строк доставки замовленого Покупцем Товару (якщо Покупець замовив Товар з доставкою).

 

4.10. Покупець має право, повідомивши про це Продавця, в односторонньому порядку відмовитись від цього Договору протягом всього строку з моменту його укладання (акцепту Покупцем оферти Продавця) і до моменту фактичного отримання замовленого Товару.

 

4.11. У випадку відсутності Замовленого товару, Продавець зобов’язаний довести до відома Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишеними Покупцем при реєстрації на Сайті Інтернет-магазину.

 

4.12. У випадку відсутності Замовленого товару Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати Замовлення, зателефонувавши на контактний номер телефону Продавця.

 

5. Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється через платіжну систему PORTMONE.UA

5.2. При не надходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Доставка Товару, замовленого на Сайті, здійснюється відповідно до умов, зазначених на Сайті в розділі «Доставка і оплата».

7. Права та обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення в Інтернет-магазині;

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

 

8.3. Продавець не несе відповідальності за дії третіх осіб (спеціалістів у сфері інформаційних технологій).

 

8.4. Продавець не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальності за їх розповсюдження.

 

8.5. Користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

 

8.6. Будь-яка скарга або претензія Покупця має бути оформлена в письмовій формі. Продавцем будуть прийняті всі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.


8.7. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.8. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.9. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.ocean-clo.com.ua

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проходить терміном до 14 календарних днів з моменту отримання покупцем товару, продавець має право не проводити обмін або повернення, якщо на товарі будуть сліди користування.


11. Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Контакти

ocean.clothes1995@gmail.com
м. Київ
+380662824710

ФОП Мякішев Олександр Сергійович

Харківська область , Купʼянський район , смт Ківшарівка буд 27

 

Розрахунковий рахунок:

UA963220010000026000330034462

ЄДРПОУ: 3517211456

Банк Монобанк

Iban: UA963220010000026000330034462

ЄДРПОУ: 3517211456

Отримувач: ФОП Мякішев Олександр Сергійович

Monobank

bottom of page